ons goede doel 2022

Het Wadden Vogelfestival zal in 2022 in het teken staan van de kustbroeders, waaronder de Kluut en de Bontbekplevier. Veel soorten kustbroedvogels hebben het momenteel erg moeilijk in Nederland.

Zij hebben het moeilijk door  een combinatie van factoren. Zo worden veel nesten van de kustbroedvogels leeggeroofd. Ook zijn er steeds minder plaatsen waar die kustbroeders rustig kunnen broeden. Of het gebied groeit zo mooi door dat het ongeschikt wordt voor die kustbroeders, of het gebied wordt te vaak door mensen bezocht. Al met al nemen kustbroeders sterk in aantallen af in Nederland. Waar het Waddengebied voor veel van die broedvogels één van de weinige geschikte leefgebieden zijn in Nederland, wijst onderzoek uit dat juist in het Waddengebied de broedaantallen van de kustbroeders sterk afnemen.

De Kluut is bijvoorbeeld sinds 1990 met 75% afgenomen in het hele Waddengebied en sinds 2000 kelderen de broedaantallen hard. Dit komt door nestpredatie, het ongeschikt worden van broedlocaties zoals eerder genoemd, problemen bij het vinden van voedsel en het verdwijnen van tijdelijk geschikte broedlocaties (Kluten wisselen soms van broedlocatie). Ook de Bontbekplevier heeft het moeilijk in Nederland. Van deze soort broedt ruim 10% van de broedpopulatie alleen al op Texel. Het is daarom cruciaal om dat te beschermen en Bontbekplevieren de kans te geven. De Bontbekplevier is de laatste tijd ook aanzienlijk afgenomen in aantal broedparen in Nederland. De grootste oorzaak is dat het broedsucces erg laag is door verstoring tijdens de broedperiode. Bontbekplevieren broeden graag op open stukjes, met weinig vegetatie. Mensen hebben dan vaak niet door dat ze dicht bij het nest lopen, en daardoor worden de dieren vaak verstoord. Zo kiest een Bontbekplevier soms parkterreinen in het Nationaal Park Duinen van Texel op om te broeden. De Bontbekplevier staat op dit moment op de Rode Lijst.

Om deze redenen is het de moeite waard om te strijden voor deze vogelsoorten in 2022. Zodat we de kustbroeders de ruimte en mogelijkheden kunnen geven die ze zo hard nodig hebben. In samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de kustbroeders is ons doel om al het in 2022 opgehaalde geld een nuttige besteding te geven om hiermee de kustbroeders op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Om aandacht te vragen voor Kustbroeders en door geld in te zamelen, gaan we geheel 2022 ons steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dus naar het Wadden Vogelfestival of start een tema en doe mee met de Texel Big Day!
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

In het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten
  • Vogelbescherming Nederland
  • VVV Texel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief